Lubomír Bocheza - UNIMONT - Kroměříž, Zlín - Stropní vytápění, Podlahové vytápění, Stěnové vytápění, Tepelná čerpadla

alternativní vytápění domů, úsporné, ekonomické, spolehlivé, tepelná čerpadla, projekce, podlahové vytápění, stěnové vytápění, podlahové konvektory, tepelná čerpadla, kroměříž, zlín

Stropní vytápění
Podlahové vytápění
Stěnové vytápění
Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla

Výhodou našich vzduchových čerpadel je poměrně jednoduchá a nenáročná integrace do stávájících systémů vytápení rodinných domů, ale také bytových domů. Obecně se da říci, že záměnou za plynovou kotelnu lze tepelným čerpadlem pří dodržení nízkoteplotních systémů uspořit 40 až 50% provozních nákladů ročně. U bytových domů v porovnání s dálkovým teplem to může být 60 až 75% úspory provozních nákladů za dodávku tepla ročně.

FUJITSU NEORÉ

KOMPAKTNÍ INVERTEROVÁ ČERPADLA NOVÉ GENERACE
ENERGIE ZE SLUNCE VE VAŠEM DOMOVĚ

Nová řada tepelných čerpadel vzduch-voda děleného typu, pokrývající výkonové spektrum od 2,2 kW do 16 kW, od 11 kW výše též ve verzi s venkovními jednotkami s třífázovým napájením. Nová konstrukce vnitřní jednotky, spolu s prověřenými inverterovými venkovními jednotkami Fujitsu, přináší uživateli významnou úsporu nákladů a novou dimenzi uživatelského komfortu.

Vnitřní jednotky

Vnitřní jednotka integruje všechny potřebné komponenty do kompaktního nástěnného boxu velikosti závěsného plynového kotle (rozměry jednotky: 60 x 65 x 25 cm). Design a konstrukční provedení jednotky umožňuje její umístění kdekoliv v interiéru budovy.

Venkovní jednotky

Sortiment připojitelných venkovních invertních jednotek Fujitsu pokrývá tepelné nároky většiny běžných obytných objektů. Jednotky nižších výkonů jsou určeny zejména pro jednotlivé byty a nízkoenergetické stavby. Design a nízká hlučnost jednotek umožňují jejich bezproblémové umístění v obytné zástavbě. Ve srovnání s TČ s konstantními otáčkami kompresoru, přináší invertní technologie řadu výhod:

Komfortní ovládání

Nyní můžete obsluhovat a kontrolovat stav tepelného čerpadla například v pohodlí sedací soupravy nebo také z kanceláře. Nový webový server je standardně integrovaný ve všech našich tepelných čerpadlech bez příplatku. Regulační systém se nastavuje a ovládá přes panel ve vnitřní jednotce nebo přes počítač prostřednictvím webového rozhraní. Tepelné čerpadlo vybavené regulací je možné snadno připojit k internetu přes místní počítačovou síť. Webový server je součástí tepelného čerpadla Fujitsu Neoré. Pomocí regulace je možné regulovat celý topný systém, který má na jedné straně zdroje tepla a na straně druhé spotřebiče tepla. Zdroje i spotřebiče mohou být řazeny do kaskád.

Dále je možné k nastavení a ovládání tepelného čerpadla použít kterýkoliv z těchto ovladačů:

Regulace

Standardní výbavou regulátoru je ekvitermní regulace teploty topné vody (s možností korekce prostorovým termostatem), řízení bivalentního zdroje a řízení nabíjení zásobníku TUV. Díky inteligentní konstrukci regulátoru je nastavení parametrů regulace snadné a operativní. Jednotka dále disponuje kontaktním vstupem pro útlum topné křivky a vstupem blokování signálem HDO.

V případě potřeby (např. při požadavku na vyšší výkon, než umožňuje standardní výkonová řada) může regulátor řídit dvě a více TČ v režimu Master-Slave.

Mitsubishi Zubadan

Výrobce Mitsubishi Electric přichází na trh s novými tepelnými čerpadly typu vzduch-voda s názvem ZUBADAN. Tato tepelná čerpadla jsou určena pro celoroční provoz a to i v období, kdy venkovní teplota klesá k extrémním hodnotám hluboko pod bod mrazu až k -25 °C. Při venkovní teplotě -15 °C je jednotka schopna stále zachovávat svůj topný výkon na 100%.

Provoz v průběhu celého roku

Při extrémně nízkých venkovních teplotách dosahujících až -25 °C si je jednotka stále schopna udržet 75 % svého jmenovitého topného výkonu. Značným odlišujícím parametrem od všech ostatních tepelných čerpadel je tak mimořádně stabilní výkon v průběhu celého roku. Díky tomuto stabilnímu výkonu a vysokému topnému faktoru jsou nízké provozní náklady dosaženy i v zimních měsících.

Pro co nejnižší provozní náklady je jednotka navíc vybavena frekvenčně řízeným kompresorem typu Scroll a ventilátory, které jsou frekvenčně regulovatelné v širokém rozsahu otáček. Pomocí tohoto frekvenčního měniče je jednotka schopna rychle reagovat na náhlou změnu potřeby výkonu a u většiny aplikací už tak není potřeba akumulační nádrže. Jednotka je vybavena nově konstrukčně navrženým kompresorem typu Scroll s přímým vstřikováním chladiva.

Vysoká energetická účinnost tepelného čerpadla Zubadan
Pomocí přímého vstřikování chladiva pod hlavu kompresoru je možné dosáhnout stabilního topného výkonu i při velmi nízkých venkovních teplotách. Jednotky jsou schopné dodávat přibližně konstantní topný výkon až do venkovní teploty -15 °C s možností ohřevu teplé vody až na teplotu 55 °C bez nutnosti použití jakéhokoliv elektrického ohřevu.

Navýšení výkonu až o 30 %

Velkou nevýhodou tepelných čerpadel s obdobným konstrukčním řešením bývala navíc hladina akustického tlaku, která značně převyšovala hranici 60 dB(A). Venkovní jednotky ZUBADAN pomocí speciálně tvarovaných lopatek ventilátorů a dokonale odhlučněnému kompresoru, snížily maximální hladinu akustického tlaku na 52 dB(A). Při 100% výkonu tepelného čerpadla, měřeném ve vzdálenosti 1 m od jednotky a ve výšce 1,5 m před jednotkou. Jednotky navíc disponují tzv. nočním režimem, kdy je možné jednotku v případě nočního klidu ztišit o 4 dB(A).

Obecné informace o tepelných čerpadlech

Tepelné čerpadlo je stroj, který pracuje na principu chladícího zařízení (jako např. chladnička). Tepelné čerpadlo odebírá teplo z jednoho prostředí (voda, horninové prostředí, ovzduší) a do jiného prostředí jej zase předává (např. otopný systém).

Pro provoz tepelného čerpadla nutná elektrická energie - provoz kompresoru a oběhového čerpadla otopného systému.

Tepelné čerpadlo má čtyři základní části:

Teplo získané z vnějšího prostředí je přes výparník předáváno pracovní látce (chladící kapalina). Získáním tepla z vnějšího prostředí přechází pracovní látka ze skupenství kapalného do skupenství plynného. Pracovní látka v plynném skupenství je nasáta kompresorem a stlačena na vyšší tlak, čímž dále stoupne její teplota. Páry pracovního média jsou dále odváděny do kondenzátoru, kde předávají své teplo do vody, která se používá pro vytápění nebo ohřev TUV. Ochlazená pracovní látka prochází přes expanzní ventil, kde dochází ke snížení tlaku a pracovní látka opět přechází do kapalného skupenství.

Kapalná pracovní látka vstupuje opět do výparníku, čímž je cyklus ukončen. Celý cyklus se znovu a znovu opakuje.
Druhy Tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla se v zásadě rozdělují podle zdrojů nízkopotenciálního tepla, kterými jak už bylo zmíněno je voda, horninové prostředí a ovzduší.

Tak se rozdělují druhy tepelných čerpadel:

Tepelné čerpadlo voda-voda

Primárním zdrojem tepla je povrchová nebo podzemní voda. Většinou se využívá podzemní voda, povrchovou vodu lze vužívat např. z větších vodních nádrží.

Při využívání podzemní vody je nutné zhotovit jímací a zasakovací vrt. Podzemní voda má po celý rok zhruba stálou teplotu, většinou kolem 10-12°C. Z jímacího vrtu je voda čerpána do výparníku TČ kde dojde ke snížení teploty podzemní vody asi o 4°C, takto ochlazená voda je zasakovacím vrtem vracena zpět do horninového prostředí.

Pro použití tohoto typu je důležité předem zhodnotit, zda kolektorské vlastnosti hornin na lokalitě jsou vhodné pro odběr potřebného množství podzemní vody a také zda chemické složení podzemní vody pro provoz tohoto typu TČ vhodné. O vhodnosti použití tohoto typu TČ musí rozhodnout hydrogeolog. Rovněž zhotovení obou vrtů (jímacího i zasakovacího) musí být navrženo a řízeno autorizovaným hydrogeologem, jejich vzdálenost, hloubka a způsob provedení vrtů jsou důležitými předpoklady pro úspěšný a bezproblémový provoz tepelného čerpadla.

Po zhotovení obou vrtů je důležité ověřit vydatnost jímacího vrtu čerpací zkouškou (min. 7 dní dlouhou) a schopnost vsakovacího vrtu zasáknout potřebné množství vody vsakovací zkouškou.

Tepelné čerpadlo země-voda

Tento typ TČ využívá nízkopotencionálního zdroje tepla horninového prostředí ve svrchní části zemské kůry. Primární zdroje, kterými se teplo ze svrchní části zemské kůry jsou buď vertikální kolektory (vrty) do hloubky 70 -120 m, nebo horizontální kolektory uložené v hloubce 1,5 - 2 m pod terénem.

Vertikální nebo horizontální kolektory jsou osazeny polyetylenovými (PE) trubkami ve kterých proudí teplosměnné médium - nemrznoucí kapalina. Toto médium obíhá v osazených PE trubkách. Při průchodem v zemi je toto médium ohříváno - získává tepelnou energii ze zemské kůry na kontaktu s horninovým prostředím. Ve výměníku TČ je je tepelná energie médiu odebírána a ochlazené médium se opět ohřívá při průtoku v zemi.

Horizontální kolektory lze zhotovit jen tam, kde je větší rozloha pozemku.

 

 

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Tepelná čerpadla tohoto typu získávají energii z okolního vzduchu, tuto energii pak předávají do otopného systému. TČ odebírá teplo vzduchu i pokud je telota nižší než bod mrazu. Při venkovní od -5 °C do 7 °C se vytváří na výparníku z vlhkosti vzduchu námraza. Námraza se obvykle odstraňuje reverzním chodem TČ, elektrickým ohřevem odparníku nebo při teplotě +1 až +7 °C chodem ventilátoru. Při teplotách nižších než -5 °C k vytváření námrazy nedochází, protože vzduch je suchý.

Výhodou tohoto typu je že není třeba budovat zemní kolektory, nevýhodou pak, nižší účinnost zvláště pak v zimním období a hlučnost, která se dá snížit izolací. Toto čerpadlo se na rozdíl od předešlých typů téměř výhradně umísťuje vně domu. Čerpadla typu vzduch - voda mohou pracovat až do venkovní teploty -20°C.

 

Orientační tabulka cen a spotřeby

Pro zobrazení orientační tabulky cen a spotřeby pro vytápěnou plochu 100m2 prosím klikněte na náhled níže.

O firměČinnosti a službyPředběžná nabídkaCeníkyProjekceReferenceKontakt

Lubomír Bocheza - UNIMONT | Projekce a realizace alternativních topných systémů
bocheza.cz | unimont@seznam.cz | Trávník 8, 76701 Kroměříž | mob. 606 723 590
Nabízíme: alternativní vytápění domů, úsporné, ekonomické, spolehlivé, tepelná čerpadla, projekce, podlahové vytápění, stěnové vytápění, podlahové konvektory, tepelná čerpadla, Kroměříž, Zlín, Hulín, Otrokovice, Holešov, Kojetín, Napajedla.